03 283 47 10 (Vlaanderen) | 080 44 79 58 (Wallonië)

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Carl Roth GmbH + Co. KG


1. Onderwerp van de privacyverklaring

Carl Roth GmbH + Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Wij willen, dat u weet, wanneer wij welke gegevens registreren en ook hoe wij deze gebruiken.


2. Verantwoordelijke instantie/dienstverlener

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving (BDSG) en tegelijkertijd dienstverlener in de zin van de telemediawetgeving (TMG) is Carl Roth GmbH + Co. KG, zie daarvoor onze colofon. Vragen of opmerkingen betreffende deze privacyverklaring of in het algemeen betreffende de bescherming van de privacy kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@carlroth.de
   
   
3. Registreren en gebruiken van uw gegevens bij het bezoek aan onze internetpagina

Voor het bezoek aan onze internetpagina voor het verwerven van informatie is het in principe niet nodig, dat u persoonsgebonden gegevens opgeeft. Bij het bezoek aan onze internetpagina worden echter toegangsgegevens over deze procedure in een log-bestand geregistreerd en opgeslagen. Daarbij gaat het om gegevens, die uw internet-browser automatisch aan ons overdraagt. Wij kunnen uit deze gegevens niet afleiden, welke gebruiker welke gegevens heeft opgeroepen. De volgende informatie van elke oproep wordt in een record opgeslagen:
 

  • De naam van de opgeroepen bestanden of de door u bezochte pagina,
  • datum en tijd van de oproep,
  • de overgedragen datahoeveelheid,
  • de toegangsstatus (bestand overdragen, bestand niet gevonden, enz.),
  • de pagina, van waaruit het bestand werd opgevraagd en,
  • een beschrijving van het type web-browser en de instellingen daarvan,
  • het gebruikte besturingssysteem,
  • uw IP-adres.

 
Deze gegevens registreren en gebruiken wij bij een informatiebezoek uitsluitend in niet-persoonsgebonden vorm. Dit om het gebruik van de door u opgeroepen internetpagina mogelijk te maken, voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons internetaanbod. Het IP-adres slaan wij alleen op voor de duur van uw bezoek, een persoonsgebonden verwerking vindt niet plaats.


4. Registratie van de gegevens voor het gebruik bij aanbiedingen (bijvoorbeeld bestellingen enzovoort)

Wanneer u gebruik wilt maken van op onze internetpagina aangeboden diensten (bijvoorbeeld bestelling van goederen) is het noodzakelijk, dat u aanvullende gegevens opgeeft. Het gaat daarbij om gegevens, die nodig zijn, om de door u gegeven opdracht (bijvoorbeeld bestelling) correct te kunnen afhandelen en afrekenen. Daarbij horen naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, eventuele bankgegeven en uw concrete bestelling of informatie.

Meer informatie kunt u vrijwillig geven. Dergelijke informatie is door ons ook dienovereenkomstig gemarkeerd.
De registratie of gebruik van uw gegevens heeft alleen tot doel, de door u gegeven opdracht uit te kunnen voeren. Wij zullen de door u gegeven persoonsgebonden informatie vertrouwelijk en conform de privacy-gerechtelijke voorschriften behandelen. Persoonsgebonden gegevens worden door ons alleen geregistreerd en gebruikt, voor zover het voor de inhoudelijke verwerking of afwikkelingen van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

Uw gegevens worden voor het voornoemde doel eventueel aan ons ondersteunende dienstverleners doorgegeven, die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd. Daarbij kan het om dienstverleners gaan, die ons bij het verzenden ondersteunen.
Het doorgeven van uw gegevens aan andere derden vindt anders alleen plaats, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn..
U kunt te allen tijde informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens aanvragen. Verder kunt u het wissen van uw persoonsgebonden gegevens verlangen, voor zover de overeenkomst volledig is afgewikkeld en het bewaren van de gegevens niet is voorgeschreven.


5. Gebruik van cookies

Voor onze internetpresentatie maken wij gebruik van de techniek van de cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in het kader van uw bezoek aan onze internetpagina's door onze webserver aan uw browser worden verzonden en door deze op uw computer worden opgeslagen voor een latere oproep.

Wij gebruiken zogenaamde sessie-cookies (ook wel tijdelijke cookies genoemd), die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van onze internetpagina's tijdelijk worden opgeslagen.

Doel van deze cookies is, uw computer tijdens een bezoek aan onze internetpagina's bij het wisselen van een van onze pagina's naar een andere weer te kunnen identificeren en het einde van uw bezoek te kunnen vaststellen.

De cookies worden gewist, zodra u uw browser-sessie beëindigt.

Of cookies kunnen worden geplaatst en opgeroepen, kunt u door de instellingen in uw browser zelf bepalen. U kunt in uw browser bijvoorbeeld het opslaan van cookies geheel uitschakelen, het tot bepaalde internetpagina's beperken of uw browser zodanig configureren, dat deze automatisch meldt, zodra een cookie moet worden geplaatst en u daarvoor om toestemming vraagt.

Voor de volledige functionaliteit van onze internetpagina's is het echter uit technische overwegingen nodig, de genoemde sessie-cookies toe te staan. Registratie of opslaan van persoonsgebonden gegevens in cookies vindt in dit verband door ons niet plaats. Wij gebruiken ook geen technieken, die door cookies beschikbaar komende informatie combineren met gebruikersgegevens.


6. Gebruik van tracking-tools

Voor de correcte vormgeving en voor de optimalisatie van deze internetpagina worden via oplossingen en technlogieën van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruikersprofielen gebruik maken van pseudoniemen opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt, die het herkennen van een internet-browser mogelijk maken. Voor het behandelen van cookies zie artikel 5. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd. In het bijzonder worden IP-adressen direct na binnenkomst onherkenbaar gemaakt, waardoor een toekenning van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is.


7. Bezwaar- en herroepingsrecht

Bezoekers aan deze internetpagina kunnen tegen de gegevensregistratie en het opslaan daarvan voor correct beheer van onze internetpagina's en voor het opstellen van gebruikersprofielen door ons voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden te allen tijde voor de toekomst hier bezwaar maken.

Wij wijzen erop, dat u een aan ons verleende privacygerechtelijke toestemming te allen tijde voor de toekomst hier kunt herroepen.


Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstraße 3 - 5
76185 Karlsruhe

Stand: 2015

Land kiezen

kies uw land en taal

settings opslaan