Naar de inhoud springen Naar het navigatiemenu springen

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

- Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige leveringen -

1. Geldigheid voor toekomstige handel - geldigheid van in tegenspraak zijnde handelsvoorwaarden - geldigheid alleen tegenover ondernemers

1.1. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden als enige. Ze gelden tevens voor alle toekomstige leveringen, ook wanneer er niet telkens expliciet naar wordt verwezen. In tegenspraak zijnde of van onze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant erkennen we niet,
tenzij we de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk hadden erkend. Onze leveringsvoorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren, terwijl wij op de hoogte zijn van tegengestelde of van onze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant.
1.2. Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers (§ 14 BGB), publiekrechtelijke
rechtspersonen of een openbaar fonds.


2. Offerte, sluiting van het contract

2.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover dit niet uitdrukkelijk is gemarkeerd als bindend of een bepaalde geldigheidsperiode bevatten.
2.2. De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contract. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend, voor zover wij deze schriftelijk of in tekstvorm binnen twee weken bevestigen of deze door u binnen twee weken door verzending van de goederen nakomen.
2.3. Alleen doorslaggevend voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en ons is het schriftelijk gesloten contract inclusief deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Mondelinge toezeggingen van ons vóór afsluiting van het contract zijn wettelijk niet-bindend en mondelinge overeenkomsten van de contractanten worden door het schriftelijk of in tekstvorm gesloten contract vervangen, voor zover niet telkens uitdrukkelijk duidelijk is dat ze bindend zijn.
2.4. Aanvullingen en wijzigingen van de getroffen overeenkomsten inclusief deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden moeten schriftelijk of in tekstvorm vastgelegd worden om geldig te zijn. Met uitzondering van zaakvoerders en procuratiehouders zijn onze medewerkers
niet bevoegd om hiervan afwijkende mondelinge overeenkomsten te treffen.
2.5. Onze gegevens over het voorwerp van de levering (bijv. gewichten, afmetingen, hoeveelheden, gebruikswaarden) alsook onze weergaven over het voorwerp van de levering zijn slechts bij benadering van toepassing, voor zover de bruikbaarheid van de contractueel vastgelegde bestemming niet een precieze overeenstemming vereist. Ze zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of aanduidingen van de levering. Courante afwijkingen en afwijkingen die op basis van wettelijke voorschriften plaatsvinden, zijn toegestaan, voor zover de bruikbaarheid in vergelijking met de contractueel vastgelegde bestemming niet verminderd wordt. Op het volgende punt 10 wordt gewezen.


3. Prijzen, prijsaanpassing, elektronische factuur

3.1. Onze prijzen zijn "af fabriek" Karlsruhe conform INCOTERMS plus verpakking, bij exportleveringen tol, de wettelijke btw, kosten en andere openbare belastingen.
3.2. We behouden ons het recht voor om onze lijstprijzen, voor zover deze op het contract gebaseerd zijn, op gepaste wijze te veranderen als na afsluiting van het contract kostenverlagingen of -verhogingen, vooral op basis van loonafspraken of materiaalprijsstijgingen, optreden. Deze zullen wij de klant op zijn verzoek bewijzen. Een prijsaanpassing vindt niet plaats in gevallen waarbij de levering zoals vastgelegd in het contract binnen vier maanden na sluiting van het contract moet gebeuren.
3.3. We bieden met inachtneming van de privacyvoorschriften een elektronische factuur aan. Deze veronderstelt het afsluiten van een afzonderlijke overeenkoms.


4. Betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling

4.1. Ter voorkoming van foutieve boekingen en daaruit resulterende foutieve aanmaningen zijn wij erop aangewezen bij betalingsontvangst het betreffende factuurnummer, de factuurdatum en de afzonderlijke factuurbedragen vermeld te krijgen. Deze gegevens bevinden zich op al onze facturen. Als de betaler niet de persoon is aan wie de factuur is geadresseerd, dan dient bij de betaling bovendien te worden vermeld op welke naam de betreffende factuur staat. Bij betalingen die wij zonder deze gegevens ontvangen, kunnen wij de correcte boeking ervan niet garanderen.
4.2. Factuurbedragen zijn bij ontvangst van de waren betaalbaar. Ze dienen binnen dertig dagen zonder aftrek te worden betaald, voor zover niet iets anders in schriftelijke of tekstvorm is overeengekomen. Wordt het tijdstip van de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig betalingsoverzicht betwist, dan is sprake van verzuim ten laatste 30 dagen na ontvangst van de waren, § 286 al. 4 BGB. Doorslaggevend voor de datum van de betaling is de ontvangst bij ons. De wettelijke bepalingen m.b.t. tot het betalingsverzuim zijn verder van toepassing.
4.3. Bij betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum geven wij 2% korting. Voorwaarde voor het aftrekken van een korting voor contante betaling is altijd dat alle andere meer dan 30 dagen oude verplichtingen van de klant uit zijn zakelijke relatie met ons geregeld zijn.
4.4. Wij behouden ons in het bijzonder bij nieuwe klanten voor om tegen vooruitbetaling of onder rembours te leveren.


5. Verrekening, terugbetaling

Verrekening met tegenclaims van de klant of retentie van betalingen wegens dergelijke claims is alleen toegestaan, voor zover de tegenclaims onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.


6. Verpakking, verzending, risico-overgang

6.1. De verzendwijze of de verpakking worden na ons professioneel oordeel gekozen.
6.2. Het risico van een toevallige ondergang of toevallige verslechtering van de geleverde goederen, gaat ten laatste met de overdracht van het leveringsvoorwerp (waarbij het begin van deverlaadprocedure doorslaggevend is) aan de transporteur, vrachtvervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending bepaalde derden op de klant over. Dit geldt ook als gedeeltelijke leveringen gebeuren met het oog op elke deellevering.
6.3. De zending wordt door ons op uitdrukkelijke wens van de klant en op zijn kosten tegen diefstal, breuk-, transport-, vuur- en waterschade of andere verzekerbare risico's verzekerd.


7. Leveringstijd

7.1. Door ons in het vooruitzicht gestelde data en termijnen zijn voor ons steeds slechts bindend als deze in schriftelijke of tekstvorm door ons zijn bevestigd. De tijdens een bestelprocedure op onze internetpagina vermelde of in onze catalogus vermelde levertermijnen vormen geen dergelijke bevestiging. De nakoming van onze leveringsverplichting veronderstelt dat de klant zijn verplichtingen tijdig en overeenkomstig de bepalingen vervult. Voor zover verzending overeengekomen is, hebben de leverdata- en termijnen betrekking op het tijdstip van de overdracht aan de transporteur, vrachtvervoerder of andere met het transport gelaste derden.
7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertraagde leveringen, voor zover deze te wijten zijn aan overmacht of andere, op het moment van sluiting van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen (bijv. brand, explosies, stakingen, rechtmatige lockouts, moeilijkheden bij de aanschaf van materiaal of energie, militaire confrontaties, onrusten, weigering of intrekking van import- en exportlicenties door de regering, gebrek aan grondstoffen en/of andere producten en/of bestanddelen) waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Voor zover dergelijke gebeurtenissen ons de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Bij belemmeringen van tijdelijke duur worden de levertijden verlengd met de tijdsduur van de belemmering alsmede een redelijke aanlooptermijn. Wij informeren de klant zo spoedig mogelijk over het begin en het einde van
dergelijke omstandigheden. Kan van de klant ten gevolge van de vertraging het afnemen van de levering niet meer worden gevergd, dan kan hij door dit onmiddellijk in schriftelijke of tekstvorm te verklaren zich terugtrekken uit de overeenkomst.
7.3. Wanneer wij een levering of dienst later leveren of wordt ons een levering of dienst, om het even om welke reden, onmogelijk, dan is onze aansprakelijkheid volgens opgave in art. 13 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarde beperkt.
7.4. We zijn niet aansprakelijk bij onmogelijkheid of vertraging van het vervullen van leververplichtingen, als en voor zover de onmogelijkheid of vertraging op door de klant veroorzaakte omstandigheden, en vooral daarop berust dat hij zijn publiekrechtelijke verplichtingen in verband met de Europese chemicaliënverordening REACH niet vervult.


8. Deelleveringen

8.1. Bij gebrek aan een bijzondere afspraak kunnen wij ook deelleveringen uitvoeren als
- de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele gebruiksdoeleinde bruikbaar is,
- de levering van de resterende waren gewaarborgd is en
- bij de klant hierdoor geen aanzienlijk extra werk of bijkomende kosten ontstaan.
8.2. Een onder deze voorwaarden uitgevoerde deellevering geldt met het oog op overeengekomen levertermijnen als volledige levering.


9. Verzuim bij ontvangstneming

Geraakt de klant met de inontvangstneming in verzuim of schendt hij door nalatigheid andere medewerkingsplichten, dan hebben wij het recht een vergoeding van de door ons geleden schade inclusief eventuele meerkosten te eisen. In dit geval gaat ook het risico van een toevallige ondergang of van een toevallige verslechtering van de gekochte goederen op de klant over op het tijdstip waarop deze bij de inontvangsneming in verzuim geraakt, voor zover onze leververplichting zich al op de te leveren waren geconcretiseerd heeft.


10. Gebruiksdoel van de waren, plichten van de klant, aansprakelijkheid

10.1. Voor zover wij bij bepaalde producten een toezegging van de levering afhankelijk moeten maken van het gebruiksdoel, is de klant aansprakelijk voor alle eventuele nadelen die wij ten gevolge van onjuiste informatie ondervinden. Bij giftige en andere stoffen waarvan het gebruik alleen in het kader van wettelijke of overheidsvoorschriften mag gebeuren, geldt de bestelling van de klant tegelijkertijd als verklaring dat deze stoffen voor een toegestaan doel in deze zin zullen worden gebruikt. U dient de wettelijke voorschriften m.b.t. de omgang en bij het gebruik van de bij ons verkregen stoffen, mengsels en producten in acht te nemen. Aan privépersonen kunnen geen chemicaliën worden geleverd.
10.2.Opgaven omtrent de toepasbaarheid van de goederen zijn geen verzekering of garantie, daarop betrekking hebbende geïdentificeerde toepassingen conform de VO (EG) nr. 1907/2006 (REACH-VO) in de betreffende geldige uitgave staan niet voor een overeenkomst van een betreffende contractuele hoedanigheid noch een conform de overeenkomst vereist gebruik.
10.3. In het bijzonder voor het gebruik voor medische toepassingen, bij de levensmiddelen- of genotsmiddelenverwerking, kwekerijen e.d. moeten onze producten op de desbetreffende specifieke geschiktheid door de gebruiker worden gecontroleerd. Dit geldt met name voor natuurlijke stoffen, die altijd onderhavig zijn aan geringe variaties qua inhoud. We kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor dit gebruik.
10.4. Wanneer wij de klanten adviseren in woord, geschrift en met beproevingen, dan gebeurt dit naar beste weten, maar zonder aansprakelijkheid voor ons en het bevrijdt de klanten niet van de eigen beproeving van de geleverde goederen op de geschiktheid voor het bedoelde proces en doeleinde. Het gebruik en de verwerking van de goederen gebeurt buiten onze controlemogelijkheden en valt daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.


11. REACH-clausule

Maakt de klant aan ons gebruik bekend conform artikel 37.2 van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europese parlement en de raad voor registratie, analyse, toepassing en beperking van chemische stoffen (REACH-verordening), die actualisering van de registratie of het stofveiligheidsrapport nodig maakt of die een nadere verplichting conform de REACHverordening nodig maakt, dan geeft de klant ons toestemming voor alle aantoonbare inspanningen. Art. 53 van deREACH-verordening blijft onaangetast. We zijn niet aansprakelijk voor leververtragingen die door het bekend maken van dit gebruik en de naleving van de desbetreffende verplichtingen volgens de REACH-verordening door ons ontstaan. Wanneer wij om redenen van gezondheids- en milieubescherming niet in staat zijn, dit gebruik als geïdentificeerd gebruik op te nemen en wanneer de klant tegen ons advies in de bedoeling heeft, de goederen op die manier te gebruiken, die wij hebben afgeraden, dan kunnen wij uit de overeenkomst terugtreden.


12. Garantie op gebreken, reclamatieplicht, gebreken

12.1. Claims wegens gebreken verjaren in een jaar vanaf levering aan de klant. Voor zover een afname vereist is, vanaf de afname. Deze termijn geldt niet voor schadeclaims van de klant wegens (dodelijk) letsel, of aantasting van de gezondheid of door opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim door ons of onze wettelijke vertegenwoordigers, die telkens overeenkomstig de wettelijke voorschriften verjaren.
12.2. De verjaringstermijn in het geval van leveringsregres overeenkomstig §§ 478, 479 BGB blijft onaangetast.
12.3. De geleverde zaken moeten direct na levering aan de klant of aan door hem aangewezen derden zorgvuldig worden geïnspecteerd. Ze gelden m.b.t. duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijk, zorgvuldig onderzoek herkenbaar geweest zouden zijn, als door de klant toegestaan, indien we niet binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke klacht ontvangen. M.b.t. andere gebreken gelden de leveringsvoorwerpen als door de klant toegestaan, als de klacht ons niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip overgemaakt wordt waarop het defect opgemerkt werd; was het defect voor de klant bij normaal gebruik reeds op een vroeger tijdstip herkenbaar, dan is echter dit vroegere tijdstip voor het begin van de klachttermijn doorslaggevend.
12.4. Afgekeurde goederen mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet meer worden gebruikt. Op ons verzoek dient het voorwerp van levering waarover gereclameerd is, vrachtvrij naar ons te worden teruggezonden. Bij een terechte klacht vergoeden we de kosten van de voordeligste
verzendingswijze; dit geldt niet als de kosten verhogen omdat het leveringsvoorwerp zich op een andere plaats dan de plaats van het reglementaire gebruik bevindt.
12.5. Voor zover een door ons veroorzaakt gebrek aan de goederen optreedt, zijn wij binnen aanvaardbare termijn verplicht en gerechtigd tot verbetering of vervangende levering. In het geval van het mislukken, d.w.z. de onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of ongepaste vertraging
van de verbetering of vervangende levering, kan de klant het contract opzeggen of de koopprijs passend verminderen.
12.6. Is een gebrek te wijten aan onze schuld, dan kan de klant onder de in punt 13 bepaalde voorwaarden schadevergoeding eisen.


13. Aansprakelijkheid, bijzondere bepalingen m.b.t. schadevergoeding, uitsluitingen, beperkingen

13.1. Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding, om het even uit welke rechtsgrond, met name uit onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of verkeerde levering, contractbreuk, schending van plichten bij contractonderhandelingen en ongeoorloofd handelen is, voor zover het daarbij op
een schuld aankomt, ongeacht punt 12 volgens dit punt 13 beperkt.
13.2. Wij zijn niet aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, personeel of andere agenten, voor zover het niet om een overtreding van contractuele verplichtingen gaat. Essentieel voor het contract zijn de plichten die het contract haar karakter geven en waarop de contractpartner mag vertrouwen; het gaat om wezenlijke rechten en plichten, die de randvoorwaarden voor het vervullen van contract scheppen en die voor het realiseren van het doel van het contract onontbeerlijk zijn.
13.3. Voor zover wij conform punt 13 (2) aansprakelijk zijn voor schadevergoeding, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schades, welke wij bij het afsluiten van het contract als mogelijke gevolgen van een contractbreuk hebben voorzien of die wij bij het hanteren van de gangbare zorgvuldigheid hadden moeten voorzien. Indirecte en gevolgschade, die het gevolg zijn van gebreken aan het geleverde product, komen daarnaast pas voor vergoeding in aanmerking, voor zover dergelijke schade bij bedoeld gebruik van het geleverde product typisch te verwachten zijn.
13.4. Wanneer wij informatie geven of adviserend bezig zijn en deze informatie of dit advies niet tot de door ons verschuldigde, contractueel overeengekomen dienstverlening behoren, dan geschiedt dit gratis en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
13.5. De hiervoor genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden dienovereenkomstig ten gunste van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere gedelegeerde personen.
13.6. Bovenstaande beperkingen van dit punt 13 gelden niet voor onze aansprakelijkheid wegens opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde prestatiekenmerken, wegens verwijtbaar (dodelijk) letsel, of aantasting van de gezondheid en volgens de productaansprakelijkheidwetgeving. Dwingende wettelijke garantievoorschriften worden hierdoor niet beïnvloed.
13.7 Privacyclaims worden in deze aansprakelijkheidsbeperkingsclausule niet opgenomen.14. Terugtrekken van de klant

Het wettelijke terugtrekkingsrecht van de besteller veronderstelt, wanneer er sprake is van een gebrek van de koopwaar, geen schuld van onze kant. In alle andere gevallen kan de klant zich alleen terugtrekken, wanneer er sprake is van een plichtschending waarvoor wij verantwoordelijk zijn.


15. Gevolgen van de vermogensverslechtering bij de klant

15.1. Bij achterstallige betaling en gegronde twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant hebben wij - ongeacht onze verdere rechten - het recht om zekerheden of vooruitbetalingen voor uitstaande leveringen te eisen alsmede om alle vorderingen uit de zakelijke relatie betaalbaar te stellen.
15.2. We kunnen het contract opzeggen als ons een stopzetting van betaling, het starten van de insolventieprocedure of gerechtelijke surseance van betaling, de afwijzing van de insolventie bij gebrek aan middelen, wissel- of chequeprotesten of andere concrete aanwijzingen m.b.t. verslechteringen in de financiële positie van de klant bekend zijn.
15.3. Ook zonder gegronde twijfel hebben we altijd het recht om de nodige informatie over de financiële situatie van de klant in te winnen om vast te stellen of een zakelijke relatie gestart of voortgezet moet worden.


16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Het hierna overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient voor het veiligstellen van al onze bestaande actuele en toekomstige vorderingen tegenover de klant uit de tussen de contractpartijen bestaande leveringsverhouding.
16.2. De door ons aan de klant geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle veiliggestelde vorderingen eigendom van de verkoper. De goederen alsook de volgens de hierna volgende bepalingen in de plaats ervan komende, door het eigendomsvoorbehoud vastgelegde goederen worden hierna "voorbehoudsgoederen" genoemd.
16.3. De klant bewaart de voorbehoudsgoederen gratis voor ons.
16.4. De klant is gerechtigd om de voorbehoudsgoederen tot de verwerkelijking in het normale zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen. Het in pand geven en zekerheidsoverdrachten zijn niet toegestaan.
16.5. Worden de voorbehoudsgoederen door de klant verwerkt, dan wordt overeengekomen dat de verwerking in onze naam en voor onze rekening gebeurt en wij onmiddellijk het eigendom of - als de verwerking uit stoffen van meerdere eigenaars gebeurt of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de voorbehoudsgoederen - het mede-eigendom (fractie-eigendom) aan de nieuw gecreëerde zaak verwerven. Voor het geval dat er geen dergelijke eigendomsverwerving bij ons plaats zou vinden, draagt de klant nu al zijn toekomstige eigendom of - in de hierboven genoemde verhouding - mede-eigendom aan de nieuw gecreëerde zaak als zekerheid aan ons over. Wordt de voorbehoudszaak met andere zaken tot een uniforme zaak verbonden of onscheidbaar gemengd en is een van de andere zaken als hoofdzaak te beschouwen, dan dragen wij, voor zover de hoofdzaak ons toebehoort, aan de klant evenredig het mede-eigendom aan de uniforme zaak in de in zin 1 genoemde verhouding over.
16.6. In het geval van de verdere verkoop van de voorbehoudsgoederen staat de klant reeds nu voor de veiligheid de hieruit ontstaande vordering tegen de verkrijger - bij mede-eigendom evenredig volgens het mede-eigendomsaandeel - aan ons af. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen
die in de plaats van de voorbehoudsgoederen komen of anders m.b.t. de voorbehoudsgoederen ontstaan, zoals bijv. verzekeringsclaims of claims uit ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging. We machtigen de klant herroepelijk de aan ons afgegeven vorderingen in eigen naam in te trekken. We mogen deze incassomachtiging alleen bij verwerkelijking herroepen.
16.7. Krijgen derden toegang tot de voorbehoudsgoederen, vooral door beslaglegging, zal de klant hen onmiddellijk op ons eigendom wijzen en ons hierover informeren om voor ons de uitvoering van onze eigendomsrechten mogelijk te maken. In het geval de derde niet in staat is om de in dit verband ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, is de klant hiervoor aansprakelijk.
16.8. We zullen de voorbehoudsgoederen alsook de in de plaats ervan komende zaken of vorderingen vrijgeven, voor zover de waarde ervan de hoogte van de veiliggestelde vorderingen met meer van 50% overschrijdt. De keuze van de daarna vrij te geven voorwerpen ligt bij ons.
16.9. Zeggen we bij gedrag van de klant dat strijdig is met het contract - vooral laattijdige betaling - het contract op (verwerkelijking), dan zijn we gerechtigd om de voorbehoudsgoederen op te eisen.


17. Gebruik van klantgegevens, privacy

We verwijzen hiervoor naar onze privacyverklaring die u op onze website www.carlroth.nl/nl/Datenschutzerklaerung kunt oproepen.


18. Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, rechtskeuze

18.1. Plaats van handeling voor alle verplichtingen uit de contractrelatie is Karlsruhe, voor zover uit de orderbevestiging niet anders blijkt.
18.2. Exclusief bevoegde rechtbank voor alle uit de contractverhouding resulterende onenigheden is, indien de klant een handelaar, een juridische persoon van het publieke recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, het voor onze zetel bevoegde gerecht. Wij hebben evenwel ook het recht de klant te laten berechten door de bevoegde rechter ter plaats van vestiging van de klant. Dwingend wettelijke bepalingen over exclusieve bevoegde rechtbanken blijven van deze regeling onaangetast.
18.3. De relaties tussen ons en de klanten zijn uitsluitend onderhavig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De overeenkomst van de VN over contracten omtrent internationale goederen van 11 april 1980 (CISG) is niet rechtsgeldig.


Carl Roth GmbH + Co. KG