Naar de inhoud springen Naar het navigatiemenu springen

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

- Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige leveringen -

1. Geldigheid voor toekomstige handel - geldigheid van in tegenspraak zijnde handelsvoorwaarden - geldigheid alleen tegenover ondernemers

1.1. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden als enige. Ze gelden tevens voor alle toekomstige leveringen, ook wanneer er niet telkens expliciet naar wordt verwezen. In tegenspraak staande of van onze levervoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant erkennen we niet, ook niet door uitvoering van het contract zonder voorbehoud, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm met de geldigheid ervan hebben ingestemd. 
1.2. Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers (§ 14 B.W.), juridische personen van het publieke recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds.


2. Offerte, sluiting van het contract

2.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover dit niet uitdrukkelijk is gemarkeerd als bindend of een bepaalde geldigheidsperiode bevatten.
2.2. De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contract. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend, voor zover wij deze schriftelijk of in tekstvorm binnen twee weken bevestigen of deze door u binnen twee weken door verzending van de goederen nakomen.
2.3. Alleen doorslaggevend voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en ons is het schriftelijk gesloten contract inclusief deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Mondelinge toezeggingen van ons vóór afsluiting van het contract zijn wettelijk niet-bindend en mondelinge overeenkomsten van de contractanten worden door het schriftelijk of in tekstvorm gesloten contract vervangen, voor zover niet telkens uitdrukkelijk duidelijk is dat ze bindend zijn.
2.4. Aanvullingen en wijzigingen van de getroffen overeenkomsten inclusief deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden moeten schriftelijk of in tekstvorm vastgelegd worden om geldig te zijn. Met uitzondering van zaakvoerders en procuratiehouders zijn onze medewerkers niet bevoegd om hiervan afwijkende mondelinge overeenkomsten te treffen. 
2.5. Onze gegevens over het voorwerp van de levering (bijv. gewichten, afmetingen, hoeveelheden, gebruikswaarden) alsook onze weergaven over het voorwerp van de levering zijn slechts bij benadering van toepassing, voor zover de bruikbaarheid van de contractueel vastgelegde bestemming niet een precieze overeenstemming vereist. Ze zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of aanduidingen van de levering. Courante afwijkingen en afwijkingen die op basis van wettelijke voorschriften plaatsvinden, zijn toegestaan, voor zover de bruikbaarheid in vergelijking met de contractueel vastgelegde bestemming niet verminderd wordt. Op het volgende punt 10 wordt gewezen.


3. Prijzen, prijsaanpassing, elektronische factuur

3.1. Onze prijzen zijn "af fabriek" Karlsruhe conform INCOTERMS plus verpakking, bij exportleveringen tol, de wettelijke btw, kosten en andere openbare belastingen.
3.2. We behouden ons het recht voor om onze lijstprijzen, voor zover deze op het contract gebaseerd zijn, op gepaste wijze te veranderen als na afsluiting van het contract kostenverlagingen of -verhogingen, vooral op basis van loonafspraken of materiaalprijsstijgingen, optreden. Deze zullen wij de klant op zijn verzoek bewijzen. Een prijsaanpassing vindt niet plaats in gevallen waarbij de levering zoals vastgelegd in het contract binnen vier maanden na sluiting van het contract moet gebeuren.
3.3. We bieden met inachtneming van de privacyvoorschriften een elektronische factuur aan. Deze veronderstelt het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst.


4. Betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling

4.1. Ter voorkoming van foutieve boekingen en daaruit resulterende foutieve aanmaningen zijn wij erop aangewezen bij betalingsontvangst het betreffende factuurnummer, de factuurdatum en de afzonderlijke factuurbedragen vermeld te krijgen. Deze gegevens bevinden zich op al onze facturen. Als de betaler niet de persoon is aan wie de factuur is geadresseerd, dan dient bij de betaling bovendien te worden vermeld op welke naam de betreffende factuur staat. Bij betalingen die wij zonder deze gegevens ontvangen, kunnen wij de correcte boeking ervan niet garanderen.
4.2. Factuurbedragen zijn bij ontvangst van de waren betaalbaar. Ze dienen binnen dertig dagen zonder aftrek te worden betaald, voor zover niet iets anders in schriftelijke of tekstvorm is overeengekomen. Is het moment van de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardige betalingsschema betwistbaar, dan treedt een uitstel met maximaal 30 dagen na ontvangst van de goederen in, § 286 sectie 4 BW. Doorslaggevend voor de datum van de betaling is de ontvangst bij ons. De wettelijke bepalingen m.b.t. tot het betalingsverzuim zijn verder van toepassing.
4.3. Bij betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum geven wij 2% korting. Voorwaarde voor het aftrekken van een korting voor contante betaling is altijd dat alle andere meer dan 30 dagen oude verplichtingen van de klant uit zijn zakelijke relatie met ons geregeld zijn.
4.4. Wij behouden ons in het bijzonder bij nieuwe klanten voor om tegen vooruitbetaling of onder rembours te leveren.


5. Verrekening, terugbetaling

Verrekening met tegenclaims van de klant of retentie van betalingen wegens dergelijke claims is alleen toegestaan, voor zover de tegenclaims onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.


6. Verpakking, verzending, risico-overgang

6.1. De verzendwijze of de verpakking worden na ons professioneel oordeel gekozen.
6.2. Het risico van een toevallige ondergang of toevallige verslechtering van de geleverde goederen, gaat ten laatste met de overdracht van het leveringsvoorwerp (waarbij het begin van de verlaadprocedure doorslaggevend is) aan de transporteur, vrachtvervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending bepaalde derden op de klant over. Dit geldt ook als gedeeltelijke leveringen gebeuren met het oog op elke deellevering.
6.3. De zending wordt door ons op uitdrukkelijke wens van de klant en op zijn kosten tegen diefstal, breuk-, transport-, vuur- en waterschade of andere verzekerbare risico's verzekerd.


7. Leveringstijd

7.1. Door ons in het vooruitzicht gestelde data en termijnen zijn voor ons steeds slechts bindend als deze in schriftelijke of tekstvorm door ons zijn bevestigd. De tijdens een bestelprocedure op onze internetpagina vermelde of in onze catalogus vermelde levertermijnen vormen geen dergelijke bevestiging. De nakoming van onze leveringsverplichting veronderstelt dat de klant zijn verplichtingen tijdig en overeenkomstig de bepalingen vervult. Voor zover verzending overeengekomen is, hebben de leverdata- en termijnen betrekking op het tijdstip van de overdracht aan de transporteur, vrachtvervoerder of andere met het transport gelaste derden.
7.2. We zijn niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van de levering of voor leververtragingen, voor zover die door overmacht of andere, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen (bijv. brand, explosies, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, moeilijkheden bij de aankoop van materiaal of energie, oorlogssituaties, onlusten, besmettelijke ziektes (inclusief epidemieën en pandemieën) voor zover een gevarenniveau van minstens "matig" door het Robert-Koch-Institut is vastgelegd, weigering of terugname van import- en exportlicenties door de regering, gebrek aan grondstoffen en/of andere producten en/of onderdelen) veroorzaakt zijn, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Voor zover dergelijke gebeurtenissen ons de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Bij belemmeringen van tijdelijke duur worden de levertijden verlengd met de tijdsduur van de belemmering alsmede een redelijke aanlooptermijn. Wij informeren de klant zo spoedig mogelijk over het begin en het einde van dergelijke omstandigheden. Kan van de klant ten gevolge van de vertraging het afnemen van de levering niet meer worden gevergd, dan kan hij door dit onmiddellijk in schriftelijke of tekstvorm te verklaren zich terugtrekken uit de overeenkomst.
7.3. Wanneer wij een levering of dienst later leveren of wordt ons een levering of dienst, om het even om welke reden, onmogelijk, dan is onze aansprakelijkheid volgens opgave in art. 13 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarde beperkt.
7.4. We zijn niet aansprakelijk bij onmogelijkheid of vertraging van het vervullen van leververplichtingen, als en voor zover de onmogelijkheid of vertraging op door de klant veroorzaakte omstandigheden, en vooral daarop berust dat hij zijn publiekrechtelijke verplichtingen in verband met de Europese chemicaliënverordening REACH niet vervult.


8. Deelleveringen

8.1. Bij gebrek aan een bijzondere afspraak kunnen wij ook deelleveringen uitvoeren als
- de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele gebruiksdoeleinde bruikbaar is,
- de levering van de resterende waren gewaarborgd is en
- bij de klant hierdoor geen aanzienlijk extra werk of bijkomende kosten ontstaan.
8.2. Een onder deze voorwaarden uitgevoerde deellevering geldt met het oog op overeengekomen levertermijnen als volledige levering.


9. Verzuim bij ontvangstneming

Geraakt de klant met de inontvangstneming in verzuim of schendt hij door nalatigheid andere medewerkingsplichten, dan hebben wij het recht een vergoeding van de door ons geleden schade inclusief eventuele meerkosten te eisen. In dit geval gaat ook het risico van een toevallige ondergang of van een toevallige verslechtering van de gekochte goederen op de klant over op het tijdstip waarop deze bij de inontvangstneming in verzuim geraakt, voor zover onze leververplichting zich al op de te leveren waren geconcretiseerd heeft. 


10. Gebruiksdoel van de waren, plichten van de klant, aansprakelijkheid

10.1. Voor zover wij bij bepaalde producten een toezegging van de levering afhankelijk moeten maken van het gebruiksdoel, is de klant aansprakelijk voor alle eventuele nadelen die wij ten gevolge van onjuiste informatie ondervinden. Bij giftige en andere stoffen waarvan het gebruik alleen in het kader van wettelijke of overheidsvoorschriften mag gebeuren, geldt de bestelling van de klant tegelijkertijd als verklaring dat deze stoffen voor een toegestaan doel in deze zin zullen worden gebruikt. U dient de wettelijke voorschriften m.b.t. de omgang en bij het gebruik van de bij ons verkregen stoffen, mengsels en producten in acht te nemen. Aan privépersonen kunnen geen chemicaliën worden geleverd.
10.2. Opgaven omtrent de toepasbaarheid van de goederen zijn geen verzekering of garantie. daarop betrekking hebbende geïdentificeerde toepassingen conform de VO (EG) nr. 1907/2006 (REACH-VO) in de betreffende geldige uitgave staan niet voor een overeenkomst van een betreffende contractuele hoedanigheid noch een conform de overeenkomst vereist gebruik.
10.3. In het bijzonder voor het gebruik voor medische toepassingen, bij de levensmiddelen- of genotsmiddelenverwerking, kwekerijen e.d. moeten onze producten op de desbetreffende specifieke geschiktheid door de gebruiker worden gecontroleerd. Dit geldt met name voor natuurlijke stoffen, die altijd onderhavig zijn aan geringe variaties qua inhoud. We kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor dit gebruik.
10.4. Wanneer een product is voorzien van bepaalde gebruiksvoorschriften door ons of de fabrikant, bijv. met betrekking tot biociden, dan moeten deze absoluut worden aangehouden. Wij sluiten de aansprakelijkheid voor onjuist gebruik uitdrukkelijk uit.
10.5 Wanneer wij de klanten adviseren, hetzij mondeling, schriftelijk of met testen, dan gebeurt dit naar beste weten, maar zonder aansprakelijkheid voor ons en het bevrijdt de klanten niet van de eigen testen van de geleverde goederen op de geschiktheid voor de bedoelde processen en doeleinden. Het gebruik en de verwerking van de goederen gebeurt buiten onze controlemogelijkheden en valt daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.


11. REACH-clausule

Maakt de klant aan ons gebruik bekend conform artikel 37.2 van de verordening (EG) nr. 1907/2006 in de uitgave van 11-06-2019 van het Europese parlement en de raad voor registratie, analyse, toepassing en beperking van chemische stoffen (REACH-verordening), die actualisering van de registratie of het stofveiligheidsrapport nodig maakt of die een nadere verplichting conform de REACH-verordening nodig maakt, dan geeft de klant ons toestemming voor alle aantoonbare inspanningen. Art. 53 van de REACH-Verordening blijft onaangetast. We zijn niet aansprakelijk voor leververtragingen die door het bekend maken van dit gebruik en de naleving van de desbetreffende verplichtingen volgens de REACH-verordening door ons ontstaan. Wanneer wij om redenen van gezondheids- en milieubescherming niet in staat zijn, dit gebruik als geïdentificeerd gebruik op te nemen en wanneer de klant tegen ons advies in de bedoeling heeft, de goederen op die manier te gebruiken, die wij hebben afgeraden, dan kunnen wij uit de overeenkomst terugtreden.


12. Claims voor gebreken, schadevergoeding

12.1. Voor claims ten aanzien van gebreken is vereist, dat de klant zijn wettelijke onderzoeks- en meldingsverplichtingen conform § 377 WB correct heeft voldaan. 
12.2. Afgekeurde goederen mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet meer worden gebruikt. Bij rechtmatige claims ten aanzien van gebreken zijn wij verplicht, alle voor het verhelpen van het gebrek noodzakelijke inspanningen, met name de transport- reis- en materiaalkosten, te dragen. Dit geldt hierbij niet, wanneer de inspanningen toenemen doordat het leveringsitem naderhand op een andere locatie dan de contractueel voorziene locatie werd gebracht. De rechten van de koper conform § 439 sectie 3 BW worden hierdoor niet beperkt.
12.3. Voor zover een door ons veroorzaakt gebrek aan de goederen optreedt, zijn wij binnen aanvaardbare termijn verplicht en gerechtigd tot verbetering of vervangende levering. Plaats van vervulling is onze vestiging (Karlsruhe). In het geval van het mislukken, d.w.z. de onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of ongepaste vertraging van de verbetering of vervangende levering, kan de klant als aan de wettelijke eisen is voldaan, het contract opzeggen of de koopprijs passend verminderen.
12.4. Zijn wij schuldig aan een gebrek, dan kan de klant uitsluitend onder voorbehoud van de volgende bepalingen schadevergoeding vragen. 
12.5. In het geval van een verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting (zogenaamde hoofdverplichting) zijn wij aansprakelijk voor schade als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, echter qua hoogte beperkt tot de typisch ontstane en voorzienbare schade, wanneer hierna niets anders is geregeld. Hoofdverplichtingen zijn die verplichtingen, waarvan de vervulling de juiste uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maken, en de koper kan vertrouwen op de naleving daarvan, bovendien degenen wier overtreding het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt.
12.6. De klant heeft recht op schadeclaims tegen ons volgens de wettelijke bepalingen onbeperkt in wettelijke hoogte, wanneer deze door ons, een wettelijke vertegenwoordiger van ons of agenten zijn veroorzaakt en op
- een verwijtbaar letsel van leven, lichaam of de gezondheid of
- een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim of
- het productaansprakelijkheidsrecht of
- schending van een verplichting uit een verondersteld inkooprisico of een veronderstelde garantie berusten.
12.7. Overige schadeclaims tegen ons, onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten zijn uitgesloten, ongeacht op welke rechtsgrond deze berusten
12.8. § 478 BW blijft door de bepalingen hierboven onaangetast.
12.9. Privacyclaims worden in deze aansprakelijkheidsbeperkingsclausule niet opgenomen.


13. Verjaring

13.1. Claims van kopers vanwege gebreken verjaren na een jaar, tenzij,
a) bij de ons geleverde waren het om een artikel gaat, die overeenkomstig hun gangbare gebruikswijze voor een gebouw is gebruikt en die het gebrek heeft veroorzaakt of
b) het gebrek kwaadwillig werd verborgen of is gebaseerd op een opzettelijke plichtsverzuim door ons of onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten of
c) het gaat om claims uit een verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid of
d) het gaat om claims, die op een door ons overgenomen garantie of verwervingsrisico berusten of
e) het gaat om schadeclaims (met de beperking van het volgende punt 13.2.).
In voorgaande gevallen geldt de wettelijke verjaringsperiode.
13.2. Voor schadeclaims, welke op een geweigerde nakoming berusten, geldt de verkorte verjaringstermijn van één jaar, als de aanvullende prestatie niet binnen de periode van de tot één jaar voor de materiële defectclaims is gewenst. 
13.3. De wettelijke verjaringsperioden gelden ook bij claims volgens § 445a BW, wanneer het laatste contract in de leveringsketen een verbruiksgoederencontract in de zin van § 474 BW is.


14. Terugtrekking van de klant

Het wettelijke terugtrekkingsrecht van de besteller veronderstelt, wanneer er sprake is van een gebrek van de koopwaar, geen schuld van onze kant. In alle andere gevallen kan de klant zich alleen terugtrekken, wanneer er sprake is van een plichtschending waarvoor wij verantwoordelijk zijn.


15. Retourneren van defectvrije goederen 

Voor zover wij goederen zonder defecten terugnemen, geldt dit uitsluitend voor nieuwe goederen in de originele verpakking. Wij hebben het recht kosten van derden, die ontstaan door het retournemen, bij de klant te berekenen tot een hoogte van maximaal 25% van de catalogusprijs van de goederen.


16. Gevolgen van de vermogensverslechtering bij de klant

16.1  Bij achterstallige betaling en gegronde twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant hebben wij - ongeacht onze verdere rechten - het recht om zekerheden of vooruitbetalingen voor uitstaande leveringen te eisen alsmede om alle vorderingen uit de zakelijke relatie betaalbaar te stellen.
16.2. We kunnen het contract opzeggen als ons een stopzetting van betaling, het starten van de insolventieprocedure of gerechtelijke surseance van betaling, de afwijzing van de insolventie bij gebrek aan middelen, wissel- of chequeprotesten of andere concrete aanwijzingen m.b.t. verslechteringen in de financiële positie van de klant bekend zijn.


17.  Eigendomsvoorbehoud

17.1. Het hierna overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient voor het veiligstellen van al onze bestaande actuele en toekomstige vorderingen tegenover de klant uit de tussen de contractpartijen bestaande leveringsverhouding.
17.2. De door ons aan de klant geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle veiliggestelde vorderingen eigendom van de verkoper. De goederen alsook de volgens de hierna volgende bepalingen in de plaats ervan komende, door het eigendomsvoorbehoud vastgelegde goederen worden hierna "voorbehoudsgoederen" genoemd.
17.3. De klant bewaart de voorbehoudsgoederen gratis voor ons.
17.4. De klant is gerechtigd om de voorbehoudsgoederen tot de verwerkelijking in het normale zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen. In pand geven en eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn niet toegestaan.
17.5. Worden de voorbehoudsgoederen door de klant verwerkt, dan wordt overeengekomen dat de verwerking in onze naam en voor onze rekening gebeurt en wij onmiddellijk het eigendom of - als de verwerking uit stoffen van meerdere eigenaars gebeurt of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de voorbehoudsgoederen - het mede-eigendom (fractie-eigendom) aan de nieuw gecreëerde zaak verwerven. Voor het geval dat er geen dergelijke eigendomsverwerving bij ons plaats zou vinden, draagt de klant nu al zijn toekomstige eigendom of - in de hierboven genoemde verhouding - mede-eigendom aan de nieuw gecreëerde zaak als zekerheid aan ons over. Wordt de voorbehoudszaak met andere zaken tot een uniforme zaak verbonden of onscheidbaar gemengd en is een van de andere zaken als hoofdzaak te beschouwen, dan dragen wij, voor zover de hoofdzaak ons toebehoort, aan de klant evenredig het mede-eigendom aan de uniforme zaak in de in zin 1 genoemde verhouding over.
17.6. In het geval van de verdere verkoop van de voorbehoudsgoederen staat de klant reeds nu voor de veiligheid de hieruit ontstaande vordering tegen de verkrijger - bij mede-eigendom evenredig volgens het mede-eigendomsaandeel - aan ons af. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats van de voorbehoudsgoederen komen of anders m.b.t. de voorbehoudsgoederen ontstaan, zoals bijv. verzekeringsclaims of claims uit ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging. We machtigen de klant herroepelijk de aan ons afgegeven vorderingen in eigen naam in te trekken. We mogen deze incassomachtiging alleen bij verwerkelijking herroepen.
17.7.  Krijgen derden toegang tot de voorbehoudsgoederen, vooral door beslaglegging, zal de klant hen onmiddellijk op ons eigendom wijzen en ons hierover informeren om voor ons de uitvoering van onze eigendomsrechten mogelijk te maken. In het geval de derde niet in staat is om de in dit verband ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, is de klant hiervoor aansprakelijk.
17.8. We zullen de voorbehoudsgoederen alsook de in de plaats ervan komende zaken of vorderingen vrijgeven, voor zover de waarde ervan de hoogte van de veiliggestelde vorderingen met meer van 50% overschrijdt. De keuze van de daarna vrij te geven voorwerpen ligt bij ons.
17.9. Zeggen we bij gedrag van de klant dat strijdig is met het contract - vooral laattijdige betaling - het contract op (verwerkelijking), dan zijn we gerechtigd om de voorbehoudsgoederen op te eisen.


18. Exportcontroleclausule

18.1. De klant is verplicht om bij het doorgeven van onze goederen of van de door ons geleverde diensten aan derden de desbetreffende toepasbare nationale en internationale voorschriften van het exportcontrolerecht in acht te nemen. Hierbij dienen vooral de exportcontrolerechtelijke voorschriften van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika evenals die van de bondsrepubliek Duitsland in acht te worden genomen.
18.2. De klant is verplicht om vóór het doorgeven van onze goederen of geleverde diensten aan derden door geschikte controles en maatregelen te garanderen dat hij door een dergelijke doorgave of terbeschikkingstelling geen inbreuk pleegt op embargoverordeningen, vooral die van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, ook rekening houdende met eventuele omzeilingsverboden. 
18.3. Verder is de klant verplicht om de bepalingen van Europese en VS-Amerikaanse sanctielijsten m.b.t. eventuele economische activiteiten met de daar vermelde organisaties, personen en ondernemingen in acht te nemen. De klant dient er bovendien voor te zorgen dat het gebruik of het doorgeven van onze goederen en diensten geen verboden of vergunningsplichtige militaire of bewapeningsrelevante doeleinden dient, tenzij hij hiervoor over de nodige vergunningen beschikt.  
18.4. Voor zover het door eventuele controles nodig is, moet de klant op aanvraag onmiddellijk alle informatie over de eindbestemming en -ontvanger evenals het gebruiksdoel van onze geleverde waren en diensten ter beschikking stellen.
18.5. De klant stelt ons volledig vrij van alle claims die uit de niet-naleving van hierboven genoemde exportcontrolerechtelijke verplichtingen door de ontvanger geldend worden gemaakt en verplicht zich tot vervanging van de daardoor ontstane schade en kosten.


19. Informatie over merken en overige eigendomsrechten 

Neem voor informatie over de merken en overige eigendomsrechten contact op met de betreffende fabrikant of eigenaar. Graag ondersteunen we u hierbij.


20. Gebruik van klantgegevens, privacy

We verwijzen hiervoor naar onze volgende privacy-aanwijzingen alsook aanvullend naar onze privacyverklaring die u op onze website www.carlroth.com/nl/nl/Datenschutzerklaerung kunt oproepen. 


21  Plaats van handeling, bevoegde rechter, toepasselijk recht

21.1. Plaats van handeling voor alle verplichtingen uit de contractrelatie is Karlsruhe, voor zover uit de orderbevestiging niet anders blijkt.
21.2. Exclusief bevoegde rechtbank voor alle uit de contractverhouding resulterende onenigheden is, indien de klant een handelaar, een juridische persoon van het publieke recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, het voor onze zetel bevoegde gerecht. Wij hebben evenwel ook het recht de klant te laten berechten door de bevoegde rechter ter plaats van vestiging van de klant. Dwingend wettelijke bepalingen over exclusieve bevoegde rechtbanken blijven van deze regeling onaangetast.
21.3. De relaties tussen ons en de klanten zijn uitsluitend onderhavig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De overeenkomst van de VN over contracten omtrent internationale goederen van 11 april 1980 (CISG) is niet rechtsgeldig.


Carl Roth GmbH + Co. KG

v2307