Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Warunki sprzedaży i dostaw

1. Postanowienia ogólne:
 
 • Przedstawiony Państwu katalog firmy ROTH w języku polskim, jest aktualną ofertą sprzedaży, zawierającą podstawowy opis urządzeń, odczynników chemicznych, zasadnicze dane techniczne oraz ceny.
 • Oferty specjalne przygotowujemy na życzenie
 • Zamówienia prosimy kierować pocztą e-mail, faxem lub składać bezpośrednio za pomocą strony internetowej www.carlroth.pl lub sklep.linegal.pl
 • Zamówienia na terenie Polski realizowane są przez firmę Linegal Chemicals Sp. z o.o. Zamówienia są wiążące po wysłaniu potwierdzenia przez firmę Linegal Chemicals. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność jego dostarczenia potwierdzenia. Prosimy o podawanie aktualnego adresu email na który należy wysłać potwierdzenie. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o podawanie w zamówieniu numeru katalogowego produktu, jego nazwy, wielkości opakowania i wymaganej ilości. PROSIMY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ NUMERU KATALOGOWEGO Z NAZWĄ. System komputerowy realizuje zamówienia WYŁĄCZNIE według numerów katalogowych.
 • Ceny w katalogu są cenami netto, wyrażonymi w Euro. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Faktury wystawiane są złotych polskich, według kursu dewiz z tabeli NBP rubryka „pieniądze - sprzedaż" z dnia wystawienia faktury.Koszt transportu z Karlsruhe do Warszawy ponoszą solidarnie dostawcy- Carl Roth i Linegal Chemicals.
 • Koszt transportu z Warszawy do Zamawiającego, przy wartości zamówienia nie przekraczającej 200 € netto pokrywa Zamawiający. Przy zamówieniu o wartości powyżej 200 € netto koszty transportu ponosi Sprzedający.
 • Zachowujemy prawo do niewielkiej zmiany cen w ciągu roku, wynikającej ze wzrostu cen materiałów.
 • Płatność następuje przelewem lub gotówką po otrzymaniu towaru i faktury.
 • Od Klientów zamawiających po raz pierwszy możemy wymagać przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.
 • W przypadku niedotrzymania terminu płatności zastrzegamy sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 • Zamówienia realizujemy zazwyczaj w terminie do 7 dni roboczych.
 • W przypadkach braku towaru w magazynie ROTH Klient będzie informowany o terminie dostawy. W związku z powyższym dostawy mogą być realizowane w kilku partiach, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem. Koszty transportu pokrywa wówczas Sprzedawca.
 • Nie realizujemy zamówień na odczynniki chemiczne od osób prywatnych.


2.  Dostawy i zwroty
 
 • Dostawy realizujemy tylko na terenie Polski.
 • W przypadku ewentualnego uszkodzenia towaru w transporcie.
 • Prosimy o skontrolowanie zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisanie protokołu uszkodzeń, jeśli takie wystąpiły. Informację o uszkodzeniach (wraz z protokołem) lub o niezgodnościach w stosunku do Państwa zamówienia, prosimy przesłać do naszej firmy wraz z wypełnionym formularzem „Karta reklamacyjna” (proszę pobrać z zakładki), w ciągu 7 dni od dostarczenia przesyłki. Zniszczonego towaru prosimy nie odsyłać.
 • W przypadku wymiany lub zwrotu towaru.
 • Przed zwrotem jakiegokolwiek produktu prosimy skontaktować się z nami, w celu uzyskania instrukcji dotyczącej jego zwrotu. Uzgodnienie zwrotu zagwarantuje Państwu bezpieczny i właściwy sposób przekazania towaru. Prosimy również o wypełnienie „Karty zwrotu” (proszę pobrać z zakładki) i odesłanie jej wraz z towarem. Uzgodniony zwrot przesyłki powinien nastąpić w ciągu 30 dni od daty jego uzgodnienia. Towary zwrócone bez uzgodnienia nie będą przyjęte.
 • Zwracany towar powinien zostać odesłany przez Klienta w stanie, w jakim został mu wydany, bez śladów jego używania lub otwierania.
 • Linegal Chemicals wystawi fakturę korygującą  i dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.  Firma nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem odsyłanych za pobraniem. Koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Zwracający może również zostać obciążany kosztem zwrotu towaru zarówno krajowym jak i zagranicznym. Informacje o kosztach dostępne są „Karcie zwrotu”.


3. Zastosowanie towarów, obowiązki i odpowiedzialność Klienta:

Klient jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego stosowania produktu. Przy niektórych produktach dostawa uzależniona jest od celu zastosowania produktu.
Produkty oferowane w katalogu są kontrolowane pod względem zastosowania w celach laboratoryjnych i produkcji przemysłowej. Zastosowanie w innych celach szczególnie w medycynie lub w przemyśle spożywczym wymaga przeprowadzenia odpowiedniej kontroli. Stosowna adnotacja umieszczona jest w katalogu.
W przypadku zamawiania substancji klasyfikowanych jako trucizny (T+), substancji żrących oznaczonych symbolem R:35 oraz znajdujących się na liście prekursorów narkotyków kategorii ll i lll konieczne jest wypełnienie deklaracji, której treść publikujemy na stronie internetowej (proszę pobrać z zakładki). Deklarację możemy również wysłać faxem.


4. Wymagania przyjęcia, przez firmę Linegal Chemicals, pustych opakowań (w tym kaucjonowanych) po zakupionych odczynnikach:

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych, wymagamy aby zwroty pustych opakowań, po odczynnikach firmy ROTH zakupionych w Linegal Chemicals Sp. z o.o., spełniały poniższe warunki:
 • Podstawą przyjęcia, przez Linegal Chemicals Sp z o. o., pustych opakowań są dokumenty potwierdzające nabycie przez Klienta odczynników w tych opakowaniach.
 • Celem sprawdzenia powyższego Klient jest zobowiązany wypełnić "Formularz Zwrotu Opakowań" (proszę pobrać z zakładki).
 • Wypełniony " Formularz Zwrotu Opakowań " należy przesłać faxem do naszego biura.
 • Po sprawdzeniu danych w wypełnionym " Formularzu Zwrotu Opakowań " zostanie on zaakceptowany i odesłany Klientowi.
 • Następnie prosimy o uzgodnienie z naszym biurem sposobu dostarczenia opakowań.
 • Wypełniony i zaakceptowany " Formularz Zwrotu Opakowań " należy dołączyć do przesyłki wraz ze zwracanymi opakowaniami.


5. Przy zwrocie pustych opakowań Klient otrzymuje odpowiednie dokumenty:
 
 • Kartę Przekazania Odpadu.
 • Informację o Opakowaniach Zwróconych (w przypadku opakowań kaucjonowanych niepłatnych).
 • Notę Uznaniową za Opakowania (w przypadku opakowań kaucjonowanych płatnych).


6. Wszystkie zwracane opakowania jednostkowe powinny być:
 
 • puste,
 • szczelnie zamknięte oryginalnymi zamknięciami i czyste z zewnątrz,
 • posiadać czytelne, oryginalne etykiety produktowe,
 • nie mogą być napełnione innymi substancjami,
 • zapakowane w oryginalny karton wraz wypełnieniem lub w przypadku jego braku w inny karton z wypełnieniem, zgodnie z wymogami ADR. Niespełnienie w/w warunków może spowodować odmowę przyjęcia (odesłanie) opakowań.


7. Jakość, rękojmia, gwarancja:
 
 • Ambicją firm Roth i Linegal Chemicals jest oferowanie chemikaliów, urządzeń, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych tylko najwyższej jakości. Na ofertę wg katalogu Roth składają się produkty sprawdzone od wielu lat, przede wszystkim na rynku niemieckim, ale także od kilkunastu lat na rynku polskim. Wdrożony, w sierpniu 1995 roku, system zarządzania jakością wg norm ISO 9001, w firmie Roth zapewnia stałość wysokiej jakości oferowanych produktów. W trosce o kontynuowanie dbałości o wysoką jakość obsługi Klienta Linegal Chemicals wdrożył system zarządzania jakością wg ISO 9001 w lipcu 2005 roku.
 • Linegal Chemicals jako Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, gdy rzecz sprzedana przez Spółkę dotknięta jest wyżej wymienioną wadą a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Okres rękojmi wynosi 1 rok od daty wydania rzeczy Kupującemu. Klient, aby nie utracić uprawnień z tytułu rękojmi, musi zawiadomić Spółkę w ciągu 1 miesiąca od daty wykrycia wady.
 • Spółka ma obowiązek przyjąć i rozpatrzeć reklamację.
 • W przypadku zwrotu towaru w objętego gwarancją lub rękojmią,  w okresie ich obowiązywania, spowodowanego rzeczywistą wadą produktu, koszty transportu nie są naliczane.
 • Reklamacja może być złożona ustnie telefonicznie lub osobiście albo pisemnie. Dział Techniczny Linegal Chemicals w każdym wypadku wyśle do Państwa formularz - Karta reklamacyjna (do pobrania, w zakładce). Reakcja Spółki na zgłoszenie wynosi 48 godzin a reklamacja winna być załatwiona w ciągu 14 lub 21 dni w przypadku konieczności naprawy u producenta urządzenia.
 • Praw Klienta, poza rękojmią, broni również gwarancja jakości – pisemne zobowiązanie do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany towaru na niewadliwy. Linegal Chemicals udziela gwarancji na sprzedane urządzenia na okres podany przez producenta towaru. Warunki gwarancji i wynikające z niej zobowiązania są ściśle określone w dostarczonej, razem z towarem, karcie gwarancyjnej.
 • Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo wyczerpujące informacje i pomoc, zarówno przy wyborze interesujących Państwa produktów, jak i w przypadku problemów z zakupionymi wcześniej towarami.