Jump to content Jump to navigation menu

Imprint

Carl Roth GmbH + Co. KG
Adres: Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe
Skr. poczt.: Postfach 10 01 21, 76231 Karlsruhe
Telefon: +49 721/5606 - 0
Faks: +49 721/5606 - 149
e-mail: info@carlroth.com
Internet: www.carlroth.com

Firma Carl Roth GmbH + Co. KG jest niemiecką spółką komandytową z siedzibą w Karlsruhe, Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Mannheim HRA 100055. Wspólnik osobiście odpowiedzialny: spółka Roth Chemie GmbH z siedzibą w Karlsruhe, Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Mannheim HRB 100428. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Eberhard Gaul, dyrektorzy zarządzający: Lothar Haidmann. NIP: DE 143621073.


Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Adres: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Tel./Faks:
22 631 16 27 | 22 631 16 74
22 631 72 81 | 22 632 73 55
e-mail: info@linegal.pl
Internet: www.linegal.pl

Numer KRS: 0000100010 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-010-38-82, Regon: 012529731, Kapitał Zakładowy: 51 000,00 PLN


Firma Roth nie ponosi odpowiedzalności za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z programu, w szczególności za szkody materialne i majątkowe, które jako szkody pośrednie mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z korzystania z programu. Poza tym Firma Roth nie ponosi odpowiedzalności za szkody, które mogą powstać w wyniku niekompatybilności z innymi programami i/lub ich aktualizacjami powstałymi w wyniku ich błędnej instalacji.